izu trip

オンショアの続く湘南から伊豆へ…

全日本出場を決めた@shamitanと試合モード全開の@yuuhi_tosakaファミリーと

@kakusawai澤井氏のコーチングを受けるためにone day trip!